Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi tájékoztató

Kérem, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezelem a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Az adatvédelmi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön az egészségügyi ellátása során megadott egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatai kezelésével és védelmével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen, hiszen követelmény, hogy a személyes adatok kezelésének tisztességesnek, jogszerűnek és átláthatónak kell lennie.

A természetes személyek – emberek, érintettek- számára átláthatónak kell lennie, hogy a rájuk vonatkozó személyes adataikat hogyan gyűjtik, milyen módon használják fel, és azokba, hogyan tekintenek bele vagy milyen egyéb módon kezelik. Átláthatónak kell lennie annak is, hogy a személyes adatokat milyen mértékben kezelik vagy fogják kezelni.

Az átláthatóság elve megköveteli, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás könnyen hozzáférhető és közérthető legyen, valamint azt is, hogy azt világosan és könnyen érthető nyelvezettel fogalmazzák meg. Ez az elv vonatkozik különösen az érintetteknek az adatkezelő kilétéről és az adatkezelés céljáról való tájékoztatására, valamint az azt célzó további tájékoztatásra, hogy biztosított legyen az érintett személyes adatainak tisztességes és átlátható kezelése, továbbá arra a tájékoztatásra, hogy az érintetteknek jogukban áll megerősítést és tájékoztatást kapni a róluk kezelt adatokról.

A személyes adatait olyan módon kezelem, amely biztosítja azok kellő időben való rendelkezésre állását, a megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását. Tájékoztatom, hogy a hatályos jogszabályok előírásaira tekintettel az adatvédelmi előírások megváltoztatásának jogát – mint adatkezelő- fenntartom magamnak.

1. Az Adatkezelő adatai:

Név: Miszory Erika Viktória egyéni vállalkozó
Telephely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 63.
telefon: 06 30 600 8374
weblap: www.mozgatlak.hu
e-mail: info@mozgatlak.hu

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az egészégügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelésekre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet, https://www.adatvedelmirendelet.huf
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
 • egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (továbbiakban: Eüak.)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.)

3. Az adatkezelés jogszerűsége

A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

4. A betegellátáshoz kapcsolódó adatkezelés

4.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: A biztonságos és személyre szabott betegellátás érdekében történő azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges a törvényben (Eüak.tv.) foglalt személyes adatokat és az ellátási eseményhez kapcsolódó célzattal az ismert egészségügyi adatokat felvenni.

4.2. Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja egyrészről a szolgáltatás igénybe vevőjeként az Ön hozzájárulása, továbbá szerződés, avagy a jogszabály kötelező előírása.

4.2.1. Mentálhigiénés tanácsadás alkalmával és gyógytornához kapcsolódóan, a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezelem.
Az Ön személyes adatai felhasználásának jogalapja magánrendelésem (mentálhigiénés tanácsadás és gyógytorna) keretében:
a) A számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása ( jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont ).

b.) Időpontegyeztetés céljából kezelem az Ön telefonszámát, nevét, e-mail –címét (jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.). Hozzájárulását a telefonszám, e-mail cím, vezeték,- és keresztneve megadásával adhatja meg. Amennyiben ezeket nem adja meg, a szolgáltatást nem tudja igénybe venni.

4.3. Az adatkezelés időtartama: Egészségügyi szolgáltatóként az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatait a törvényi előírások szerint vagyok köteles kezelni/tárolni. Az Ön hozzájárulása emiatt nem vonható vissza, az általam tárolt egészégügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatai végleges törlésére vonatkozó esetleges kérelmét nem tudjuk teljesíteni. Az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított legalább 30 évig kell megőriznem.

4.4. A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig őrzöm meg.
A kapcsolattartás céljából megadott adatokat évente törlöm.

4.5. Tájékoztatom, hogy külföldre adatot nem továbbítok, és adatfeldolgozót sem veszek igénybe.

5. Az érintetti jogok

Személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek jogszabályokban meghatározott jogai vannak. Amennyiben ezekről további információt szeretne kapni, vagy bármelyikkel élni kíván , bármikor kapcsolatba léphet velem az alábbi elérhetőségeken:

telefon: 06 30 600 8374
e-mail: info@mozgatlak.hu

Az érintetti jogok:

 1. előzetes tájékozódáshoz és hozzáféréshez való jog (az érintett kérésére az általam kezelt személyes adatait és azokkezelésével összefüggő információkat rendelkezésére bocsátom),
 2. helyesbítés, kiegészítés joga (az érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsem a rá vonatkozó személyes adatokat.
 3. zároláshoz/törléshez való jog (kötelező adatkezelés kivételével),
 4. tiltakozás joga (pl. személyes adatok direkt marketing célokból való felhasználása ellen),
 5. adathordozhatóság joga (Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta )
 6. az elfeledtetéshez való jog (Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését).
 7. Korlátozáshoz való jog (Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 8. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 9. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 10. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez,
 11. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 12. hatósághoz, bírósághoz fordulás joga

6. Egészségügyi és hozzá kapcsolódó személyes adat kezelésével kapcsolatos jogérvényesítés

Ön tájékoztatást kérhet arról, hogy mely személyes adatait kezelem, ezt azonban – az adatkezelés jellegére tekintettel, éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes személyazonosítást követően tudom biztosítani. A fenti elérhetőségeken fogadom az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat is, melyekre lehetőség szerint késedelem nélkül de legfeljebb 30 napon belül válaszolok.

Ön emellett az Infotv. alapján személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Zalaegerszegi Törvényszékhez (8900 Zalaegerszeg, Várkör 2.) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, www.naih.hu)fordulhat.

Zalaegerszeg, 2019. március 13.

Miszory Erika
egyéni vállalkozó

Személyes Adatok Védelme

Az Üzemeltető nem adja ki és nem értékesíti a felhasználók adatait külső személyeknek vagy szervezeteknek, csak az adatkezelési nyilatkozatban foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

Az Üzemeltető csak azokat a Felhasználó által megadott személyes adatokat használja fel, amelyek szükségesek a Felhasználó azonosításához, annak érdekében, hogy a Felhasználó tájékoztatást kaphasson a mozgatlak.hu elérhető szolgáltatások fejlesztéséről, a kínálat bővüléséről.

A Felhasználóról nyilvántartott adatokat, valamint az Üzemeltető adatbázisaiban fenntartott információkat az Üzemeltető felhasználhatja felmerülő kérdések, viták megoldása esetén.

Az Üzemeltető utal a jogszabályi kötelezettségére, hogy a magyar adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően esetenként szükséges együttműködnie hatóságokkal.

Biztonság

A mozgatlak.hu nagy biztonságú SSL titkosítással kódolt weboldal. Ezt a böngésző címsorában látható kis zárt lakat jelzi (egyes böngészőkben zöld színű). A titkosítás  a webböngészés alatt biztosítja a biztonságos kommunikációt a kliens (a honlap látogatójának a böngészője) és a szerver (a honlapot kiszolgáló tárhely) között. SSL kapcsolat használatakor az adatok titkosítva kerülnek továbbításra, ami azt jelenti, hogy az adatovábbításba beavatkozó illetéktelen nem láthatja a kommunikációt.

Süti (cookie) használat

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy a www.mozgatlak.hu weboldal ún. “cookie”-kat vagy “sütiket” használunk.

A cookie, vagyis süti egy olyan fájl (adatsor), amit a weboldal látogatójának számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, internetes hozzáférést biztosító eszközén hozhat létre a weboldalt megjelenítő program, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést.

A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban, ha ezt nem teszi meg vagy az “Elfogadom” feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.
A cookiek alkalmazásának tiltásával azonban tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az oldal működése nem lesz teljes értékű.

Adatvédelmi nyilatkozat